Hur tänkte du nu lilla snigel?/How did you think now little snail?

In English further down.
 
Hur tänkte du nu lilla snigel?/How did you think now little snail?
 
 
 En arbetarklasshjälte är något att vara... Ja det är väl vad de flesta är i sitt jagande efter materiell standard såsom är vi lärda att leva. Att arbeta från 7 - 4 vara trött och sliten när man kommer hem, laga mat, tvätta, diska, sova  och sedan upp igen och börja om och det man ser fram mot är helgen så att man kan klippa gräset, rensa landet mm ta sig en öl eller drink för att slappna av, glo på tv eller nåt...... 😘


Så när man helt plötsligt vaknar upp 😲 och inser att man är helt slut 🥱😴 av att pressa och stressa sig själv genom livet och att vi arbetar bort den övervägande delen av våra liv... 

Så vad händer då, jo de flesta fortsätter i samma anda medans andra finner en annan andemening i sina liv och ett sökande efter något mer, något värdefullt, börjar men vad är det man söker🤔??????

Ja alla dessa tankar kom efter att ha sett en snigel 🐌hänga i taket på min veranda.. Jag har sedan mitten på 80 - talet förändrat mitt liv, letat efter andemeningen i mitt liv och tagit den andliga sfären på allvar det har varit knöligt och ibland överdjävligt svårt. Men idag pust och stön har jag rätt god kontakt med mitt innersta och med andevärlden vilket inte betyder att mitt liv är flärdfritt. Men jag har det bra, tak över huvudet, mat på bordet bor i ett underbart litet torp i en underbar liten skog i en cirkel av träd, mest Ekar i en liten by...

Men när jag såg snigeln 🐌 så började jag fundera på hur skulle det vara att vara en snigel. Jag menar vilket jobb för denna lilla snigel att ta sig enda upp till taket med sitt lilla hus på ryggen... Där kan man prata om att vara en arbetarklasshjälte.. Men den gjorde det och det är vad det handlar om att göra det man behöver göra och alla har vi olika vägar att gå och vi värdesätter olika saker och har olika mål och det är väl helt oki alla behöver inte ändra sina liv alla behöver inte vara medvetna vi har alla rätten att vara det vi är och det vi vill vara och göra.. 

Men för mig så var det något med lilla huset på ryggen 🐌 och bara ta sig dit man behöver just nu, bara det, det är det som räknas för denna lilla snigel det är fokus att ta sig framåt... oavsett vad och det är något jag känner igen frånsett det lilla huset på ryggen.. eller??? 🤔🤔🤔

In English;

A working class hero is something to be ... Yes, that's probably what most people are in their pursuit of material standards as we are taught to live. To work from 7 - 4 be tired and worn out when you get home, cook, wash, wash the dishes, sleep and then get up again and start all over.. And what you look forward to is the weekend so you can mow the grass, clear the land etc. have a beer or a drink to relax, watch TV or something ...... ..... 

 So when you suddenly wake up 😲 and realize that you are completely out 🥱😴 of order pushing and stressing yourself through life and that we are working away the vast majority of our lives ... 

 So what happens then, well most people continue in the same spirit while others find a different spirit meaning in their lives and a search for something more, something valuable, begins, but what is it you are looking for🤔 ?????? 

 Yes, all these thoughts came after seeing a snail hanging on the ceiling of my porch .. I have since the mid 80's changed my life, looked for the spirit meaning in my life and taken the spiritual sphere seriously it has been severely
 and sometimes exceedingly difficult. But today I breathe and moan, I have quite good contact with my innermost being and with the spirit world, which does not mean that my life is flawless. But I'm fine, roof over my head, food on the table lives in a wonderful little croft in a wonderful little forest in a circle of trees, mostly oaks in a small village ... 

 But when I saw the snail 🐌 I started to think about what it would be like to be a snail. I mean what a job for this little snail to get alone up to the roof with his little house on his back ... There you can talk about being a working class hero .. But it did and that's what it's about doing what you do need to do and we all have different ways to go and we value different things and have different goals and it is oki everyone does not need to change their lives everyone does not need to be aware we all have the right to be who we are and what we want to be and do.. 

 But for me it was something with the little house on its back 🐌 and just get where he need right now, just that, that's what counts for this little snail it's focus to get ahead ... no matter what and it is something I recognize apart from the little house on the back .. or ??? 🤔🤔🤔

With light and love Ellinor
www.theoakleaf.se


Kommentarer

Skicka en kommentar

Sänd mig en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

I am buzzzzyyy.....

Är du som jag, tar tecken som vi ser, på allvar./Are you like me, take the signs that we see, seriously.